digicon6@vtv.vn
 04 628 34777
slide1

DigiCon 6 ASIA

 VIETNAM 

Mẫu đăng ký tham dự

HƯỚNG DẪN VỀ CÁCH THỨC VÀ THỜI HẠN THAM DỰ

• Tất cả các sản phẩm dự thi phải nộp trước ngày 01/09/2017.
1. Mỗi ứng viên phải tải về mẫu đơn dự thi từ liên kết sau đây [Tải về mẫu đơn]
2. Người nộp đơn phải điền đầy đủ vào mẫu đơn, gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại địa chỉ sau: digicon6@vtv.vn
3. Mỗi đơn đăng ký cần nêu rõ:
- Tên tác phẩm dự thi
- Tên người tham dự
- Độ dài của sản phẩm

• [FORMAT NỘP BÀI DỰ THI] Bài dự thi phải được nộp vào Mini DV hoặc DVD (NTSC hoặc PAL).